Specification หางปลา

หางปลาแฉกเปลือย

สลิปเปลือยรุ่น L

หางปลารวมสาย

หางปลากลมเปลือย

หางปลาหุ้มกลม

หางปลาหุ้มแฉก

หางปลาหุ้มกลม VF5.5

หางปลาหุ้มแฉก VF5.5

หางปลาเสียบแอร์ตัวผู้

หางปลาเสียบแอร์ตัวเมีย

หางปลาเสียบกลมตัวผู้

หางปลาเสียบกลมตัวเมีย

สลิปหุ้ม

พิน (เข็ม)

หางปลาเสียบ FULL

หางปลาเสียบ PIGGY

คอร์ดเอ็น

ปลอกหุ้มหางปลา